Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ sáu - 19/05/2023 03:53 155 0
Ngày 19/5/2023, Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Các Đại biểu tham dự Hội nghị
Các Đại biểu tham dự Hội nghị
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Cư - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan va doanh nghiệp. Chủ trì hội nghị là đồng chí Vũ Ngọc Long - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Trương Tấn Nhất Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ Sở Công Thương.

Hội nghị được nghe đồng chí Trương Tấn Nhất Linh thông qua báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; nghe đồng chí Phạm Văn Tới - Đảng ủy viên thông qua Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; nghe 04 tham luận của UBKT Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Cư - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan va doanh nghiệp đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Sở Công Thương đã triển khai công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đúng với Kế hoạch của Đảng ủy Khối, Hội nghị sơ kết được tổ chức chu đáo, đánh giá đầy đủ các kết quả mà Đảng bộ Sở Công Thương đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt một số chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ đã đạt được. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đạt kết quả tốt. Có được kết quả đó, đồng chí cho rằng ngoài nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quan trọng, nhất là: sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc sở, đảng viên quần chúng, CCVC, NLĐ; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các tập thể, cá nhân trong triển khai các nhiệm vụ; vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu tổ chức đơn vị. Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ giải pháp mà Đảng bộ phải tăng cường sự lãnh đạo trong thời gian tới như triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh; các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Long - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương đã cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Sở Công Thương trong thời gian qua, định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá hơn hai năm rưỡi qua, mặc dù còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Song Đảng bộ Sở Công Thương đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt chính quyền, các chi bộ, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt các Nghị quyết, kế hoạch theo chương trình công tác hàng năm đề ra, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, các Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương khóa XIII, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nửa nhiệm kỳ qua đã được Đảng bộ Sở quan tâm thường xuyên và thực hiện đạt nhiều kết quả rõ rệt, trong đó đặc biệt là đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ đã hướng công tác giáo dục chính trị vào mục tiêu thống nhất ý chí và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo từng năm đều đạt và vượt, kế hoạch của năm đề ra, tiến độ hoàn thành nghị quyết của cả nhiệm kỳ dự báo có nhiều khả năng đạt và vượt chỉ tiêu kế họach. Công tác tạo nguồn phát triển đảng được quan tâm thường xuyên và đến nay đã hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề ngày càng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai quyết liệt, qua đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả. Việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể luôn được cấp ủy quan tâm chú trọng.
Đây là những kết quả đặc biệt nổi bật của toàn đảng bộ, góp phần tích cực trong xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy chúng ta cần tự hào và tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được chúng ta cũng thẳng thắn, thừa nhận trong thời gian qua thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao của một số phòng, đơn vị, cá nhân trong Đảng bộ còn một số hạn chế như trong báo cáo đã đề cập.

Những hạn chế này nguyên nhân chính đó là đó là: Công tác xây dựng đảng có lúc chưa được quan tâm đúng mức; tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, căng thẳng thương mại giữa các nước, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina; giá cả các mặt hàng xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao, tiềm ẩn rủi ro, thách thức, tác động đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Để tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo đã nêu. Đồng chí lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung như sau:
          Thứ nhất, đối với công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng: Từng đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới hình thực phương pháp truyền đạt, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các chi, đảng bộ. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW - Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của của mỗi chi bộ và cá nhân.
          Thứ hai, Tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 15/02/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng cấp ủy đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Tích cực xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

          Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp uỷ đối với công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra của Đảng. Gắn với thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị. Trước hết cấp ủy và UBKT phải thường xuyên, tổ chức triển khai quán triệt kỹ các Quy định, Hướng dẫn của Đảng cho đảng viên nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm túc, ngăn ngừa sai phạm khi không nắm rõ các quy định.
          Thứ tư, đối với việc lãnh đạo chính quyền thực hiện công tác chuyên môn: chính quyền cần rà soát, đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua có ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện cải cách hành chính,... quyết tâm phấn đấu cố gắng khắc phục khó khăn, nổ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, cấp ủy phải nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với chính quyền cơ quan lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác còn lại của nhiệm kỳ. Tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ - HĐND và UBND Tỉnh ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện phát triển chung của tỉnh.
        Thứ năm, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nguồn tin: Sở Công thương tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,155
  • Tháng hiện tại14,407
  • Tổng lượt truy cập5,244,441
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây